Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale bekræftet af DFV filter..

1 Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for DFV filter, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. De opgivne priser er nettopriser, ab fabrik, eksklusive emballage, afgifter og fragt.

2 DFV´s ydelser omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele. Eventuelle tegninger, illustrationer samt tekniske data i kataloger mv. er vejledende, og DFV kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger i dette materiale. Ejendomsretten til alle med tilbud eller leverancer følgende tegninger, beskrivelser og forslag er DFV´s. Disse må ikke uden DFV’s tilladelse anvendes eller kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab.

3 Priser Alle ordrer noteres til de på ordredagen gældende priser, medmindre ordren er omfattet af et afgivet bindende tilbud. Priser beregnes ab fabrik og gælder i den valuta og for de varer og ydelser, ordrebekræftelsen anfører. Priserne er eksklusive moms og emballage og er baseret på de på ordrebekræftelsesdagen gældende kurser og priser for materiale, lønninger, transportomkostninger samt afgifter. Ved ændringer af disse forbeholder DFV sig ret til at regulere sine priser efter de gældende forhold op til leveringstidspunktet. DFV forbeholder sig ret til at pålægge mindre leverancer ekspeditions- eller omstillingsgebyr. Såfremt køber ønsker foretaget ændringer i den/de afgivne ordre/specifikationer, belastes omkostningerne herved køber efter opgørelse fra DFV.

4 Betaling Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, skal betaling ske netto kontant ved levering. Såfremt betalingsfristen overskrides, beregner DFV sig fra betalingsfristens udløb morarenter på 1½% pr. påbegyndt måned. Modtager køber ikke leverancen til aftalt tid, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering. Såfremt køber undlader at give ordre til forsendelse, er DFV berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for kø- bers regning. Undlader køber trods skriftlig opfordring at afhente varen, er DFV berettiget til at sælge varen bedst muligt for købers regning. Såfremt dette ikke er muligt, er hele købesummen med tillæg af afholdte omkostninger forfalden til betaling straks og uden påkrav.Er det aftalt, at købesummen skal betales i rater, er DFV berettiget til at betragte købesummen som forfalden til betaling, såfremt en enkelt rate ikke betales til tiden. Ved delleverancer er hver leverance betalbar, og ved overskridelse af betalingsfristen for en enkelt leverance er DFV berettiget til at tilbageholde øvrige leverancer uden at miste retten til at kræve handelen gennemført. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, der ikke er anerkendt af DFV.

5 Levering Levering sker ab fabrik iht. Incoterms 2010. Forsendelse foretages af DFV og sker for købers regning og risiko. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af DFV, såfremt dette er skriftligt aftalt. Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted efter DFV’s anvisning. I tilfælde, hvor leveringstid er aftalt, er levering op til 1 uge før eller 1 uge efter det angivne leveringstidspunkt i enhver henseende at anse for rettidig levering. DFV kan kræve udskydelse af leveringstiden i tilfælde, hvor køber kræver forandringer af ordren, ved force majeure, jf. pkt. 10, samt i tilfælde, hvor arbejdet med leverancen må standses eller blive sinket ved offentlige pålæg. Forsinkes leverancen væ- sentligt, kan køber ved skriftlig meddelelse hæve aftalen. Gælder forsinkelsen materiel, der er tilvirket efter købers anvisning, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af DFV, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet vil blive væsentligt forfejlet. Kan køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra DFV’s side, samt at han er blevet påført tab, har køber ret til erstatning for det tab, der derved er påført ham. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1% af den aftalte betaling for den forsinkede leverance for hver fulde uge, forsinkelsen varer, og erstatningen kan maksimalt andrage 10% af den aftalte betaling. Såfremt køber kræver emballering, eller såfremt DFV skønner dette nødvendigt for at sikre leverancen, belastes dette køber. Emballagen tages ikke retur. DFV’s opbevaringsforskrifter, der fremsendes med ordrebekræftelsen, er gældende. Levering i købelovens forstand sker ved overgivelse til fragtfører, idet overgivelse til speditør til videreforsendelse anses som levering.

6 Mangler DFV’s mangelansvar gælder i en periode på 12 måneder fra idriftsætningsdato, dog maksimalt i 18 måneder fra fakturadato. DFV’s mangelansvar har en udstrækning som nedenfor anført: – Inden for den ovenfor nævnte periode forpligter DVF sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter DFV’s valg. – DFV’s forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, monteret, idriftsat, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med den af DFV leverede installations- og opbevaringsvejledning. – DFV’s forpligtelse bortfalder, såfremt der i forbindelse med det af DFV leverede benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af NT. Forpligtelsen gælder endvidere ikke for følger af uegnet og/eller forkert anvendelse af det leverede, herunder afvigelser i henhold til de aftalte specifikationer. – DFV’s forpligtelser omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med afhjælpning af mangler. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er DFV uvedkommende. Herunder påtager DFV sig ikke yderligere ansvar for det leverede materiel, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvist. – DFV er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgave i kapacitetsmæssig og enhver henseende, i det omfang det er DFV, der har foretaget bidrag til projekteringer, og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrø- rende købers krav er korrekte og fyldestgørende og godkendt af DFV, samt at de af DFV evt. leverede tegninger m.v. er anvendt i overensstemmelse med de derpå givne oplysninger. – DFV påtager sig i øvrigt kun ansvar for meddelte oplysninger som specificering, materialevalg m.v., herunder også projektering eller bidrag hertil, såfremt levering af sådant er en udtrykkelig del af købsaftalen. – Såfremt der påvises fejl i konstruktion, materiale eller udførelse på nogen del fabrikeret af DFV, og den pågældende fejl dokumenteres af køber som ikke værende udtryk for almindeligt slid, dårlig vedligeholdelse eller urigtig behandling, foretager DFV inden for normal arbejdstid reparation og fornyelse i fornødent omfang efter DFV’s valg. For dele af fremmed fabrikat, som indgår i DFV’s leverance ydes alene samme garanti, som ydes af de pågældende underleverandø- rer. – Herunder gives der ikke køber ret til erstatning for skade på produkt eller andet materiel, der ikke er leveret af DFV, ej heller erstatning for driftstab, mistet avance, tab som følge af forsinket levering eller lignende. DFV er ikke forpligtet til at dække udgifter afholdt af køber i forbindelse med konstatering af fejl ved, eller reparation af leveret materiel, medmindre dette er tiltrådt af DFV.

7 Reklamation Reklamationer over mangler ved en leverance skal ske skriftligt uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret. Returnering af varer accepteres kun efter forudgående skriftlig aftale.

8 Produktansvar DFV er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af DFV eller andre personer, som DFV har ansvaret for. Erstatninger for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau, dog maksimalt den assurerede produktansvarsskadesum. DFV er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i købers besiddelse. DFV er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. DFV er på samme betingelser, som gælder personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog kan erstatningen aldrig overstige det til enhver tid gældende maksimumbeløb i den af DFV tegnede produktansvarsforsikring. DFV er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning DFV måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kø- beren forpligtet til at holde DFV skadesløs i samme omfang, som DFV’s ansvar er begrænset efter nærværende leveringsbetingelser. Disse begrænsninger i DF’s ansvar gælder ikke, hvis DFV har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. DFV og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningspåkrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Begrænsningerne i sælgers ansvar gælder ikke i det omfang, det strider mod ufravigelig produktansvarslovgivning.

9 Ansvarsbegrænsning DFV er i enhver henseende uden ansvar for indirekte skader og tab, så som driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.

10 Force majeure DFV er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lock-out, eksport og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for DFV’s kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fabrikationen og leveringen af det solgte. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Så- fremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare mere end 8 uger, skal såvel DFV som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses som misligholdelse.

11 Annullering Ordrer, der helt eller delvist er tilvirket efter købers anvisning, kan ikke annulleres.

12 Oplysninger, konstruktionstegninger, instruktionsmateriale, attester DFV forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, forudsat at disse ændringer ikke forringer det købte produkt. Dette gælder også for allerede bestilte produkter. DFV forpligter sig til ved leverance af produkterne at fremsende instruktionsmateriale til sikring af forskriftsmæssig installation, opbevaring og vedligeholdelse. Attester, godkendelser og certifikater, der ikke er myndighedskrav, betales særskilt af køber.

13 Lovvalg og værneting Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret – enten ved voldgift eller ved Sø- og Handelsretten i København efter DFV’s valg. I tilfælde, hvor DFV vælger, at en tvist skal løses ved voldgift, skal voldgiftsretten sammensættes af tre medlemmer, der alle udpeges af Præsidenten for Vestre Landsret. Et af disse medlemmer – formanden – skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.

Version 06/2017